โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร


บุคลากร :: กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ


ชื่อ-สกุล : นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 0879440087
E-Mail : Lamnam-oon@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายปรีชา ศรีหาบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 0611127089
E-Mail : Preecha_tor3@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี พิมคีรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 0860379478
E-Mail : Savitreepim2525@gmail.com

 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com