ITA แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    ITA แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

           

          บบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
ข้ ประเด็นการตรวจ เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
O1  โครงสร้างการบริหารงาน  - แสดงแผนผังงานแสดงโครงสร้าง
O2  ข้อมูลผู้บริหาร  - แสดงรายนามผู้บริหารของสถานศึกษาและข้อมูล       การติดต่อ                                                  
O3  อำนาจหน้าที่  - บทบาทและอำนาจหน้าที่
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5  ข้อมูลการติดต่อ  - ติดต่อเรา
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  - ข่าวประชาสัมพันธ์
O8  Q&A                                                                  - เว็บบอร์ดของโรงเรียน
 - กล่องข้อความ Facebook โรงเรียน
O9 Social Network  - เว็บไซต์โรงเรียน www.champamongwit.ac.th
 - Face book โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
O10  แผนดำเนินงานประจำปี  - แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน                                                                                                 - รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี       รอบ 6 เดือน
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  - รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา
O13  คู่มือมาตฐานการปฏิบัติงาน  - คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  - คู่มือมาตฐานการให้บริการ
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  - แบบสรุปความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ       การบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
O17  E-Service  - E-Service
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6   เดือน  - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ         ประจำปีรอบ 6 เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา   พัสดุ  - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ             จัดหาพัสดุ
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ               รายเดือน ปี 2562 - ปี 2563
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี     - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ               ประจำปี 2562 - 2563
 O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล              - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร       บุคคล
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
 O28   รายงานผลกาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       ประจำปี
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  - ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
 - คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ 
O30  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  - แจ้งร้องเรียนทุจริต
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  - เว็บบอร์ดของโรงเรียน
 - กล่องข้อความFacebook โรงเรียน
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  - มาตรการตรวจสอบการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี         ส่วนร่วม
 -
รายงานการประชุม
 - ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
O34  เจตจำนงสุจริตของผุู้บริหาร  - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  - จดหมายข่าว/ภาพกิจกรรม
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต     ประจำปี รอบ  6  เดือน                                                    - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ               ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ  6  เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิตประจำปี  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิตประจำปี
O42  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน                 เว็บไซต์ของโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
O43  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์         ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
 

  โพสต์ : 22 ก.ย. 2563 เวลา 10:13:23

 


บุคลากร

นายชะโลม  บุตรแสน
นางอภิสรา  ซินเม

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA


 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com