ประกาศเจตจำนงการบริหารงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และคณะอนุกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
  “โรงเรียนสุจริต”ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (
Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓

๔.  ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ประจําปี ๒๕๒๓

 

  โพสต์ : 15 พ.ย. 2560 เวลา 10:46:20

 


บุคลากร

นายชะโลม  บุตรแสน
นางอภิสรา  ซินเม

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA


 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com